Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van alessandrochen.nl en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekking tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door alessandrochen.nl, tenzij deze door alessandrochen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 alessandrochen.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.4 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl en/of de tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door alessandrochen.nl zijn vastgelegd.
1.1.5 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met alessandrochen.nl gesloten overeenkomst.
1.1.6 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 alessandrochen.nl:
alessandrochen.nl en diens rechtsopvolgers dan wel een aan alessandrochen.nl verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl van toepassing heeft verklaard.
1.2.3 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.4 alessandrochen.nl Producten:
Alle door alessandrochen.nl verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij alessandrochen.nl berusten.
1.2.5 Derden Producten:
Alle door alessandrochen.nl verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij alessandrochen.nl berusten.
1.2.6 Producten:
Alle door alessandrochen.nl verstrekte alessandrochen.nl Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.7 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.8 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.4.
1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van alessandrochen.nl zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van alessandrochen.nl.
1.4 Aanbiedingen
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.
1.5 Overeenkomsten
1.5.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door alessandrochen.nl wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan alessandrochen.nl, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan alessandrochen.nl de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl.
1.5.2 Een overeenkomst tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.3 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 60 (zestig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.
1.5.4 Tussentijdse beëindiging van een door Opdrachtgever en alessandrochen.nl aangegane overeenkomst is niet mogelijk. Een schriftelijke beëindiging van de overeenkomst treedt in werking vanaf het eerst volgende mogelijke tijdstip voor opzegging.
1.5.5 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.5.6 alessandrochen.nl heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van alessandrochen.nl op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.5.7 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1 Alle opdrachten worden door alessandrochen.nl uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan alessandrochen.nl kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Opdrachtgever zal alessandrochen.nl alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Door verstrekking van een opdracht tot levering van Producten verstrekt
Opdrachtgever aan alessandrochen.nl een gebruiksrecht op alle, voor de levering van
Producten benodigde, aan Opdrachtgever behorende intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot door Opdrachtgever geregistreerde merken. alessandrochen.nl zal de aan hem verleende gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor de levering van Producten.
1.6.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens,
Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van alessandrochen.nl staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft alessandrochen.nl in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.5 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal alessandrochen.nl te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.6 Ingeval de levering, en/of de waardering, van alessandrochen.nl Producten afhankelijk is van de administratie van gegevens betreffende de dienst zal de administratie van alessandrochen.nl beslissend zijn voor de bepaling van de kwaliteit en/of de omvang van de gedane levering.
1.6.7 In geval alessandrochen.nl activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door alessandrochen.nl in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.
1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.7.1 alessandrochen.nl en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 alessandrochen.nl is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de alessandrochen.nl website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van alessandrochen.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.4 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 10.000,- (tienduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van alessandrochen.nl vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan alessandrochen.nl op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 10.000,- (tienduizend).
1.8.3 alessandrochen.nl heeft zich ter zake van schade verzekerd. alessandrochen.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met alessandrochen.nl gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van alessandrochen.nl voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van alessandrochen.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of
zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies,
schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of
verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door
bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is
nadrukkelijk uitgesloten.
1.8.7 Buiten het in artikel 1.8.1 en 1.8.4 genoemde geval rust op alessandrochen.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.8 De aansprakelijkheid van alessandrochen.nl ontstaat slechts indien Opdrachtgever alessandrochen.nl, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en alessandrochen.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat alessandrochen.nl in staat is adequaat te reageren.
1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade alessandrochen.nl daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.10 Opdrachtgever vrijwaart alessandrochen.nl tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door alessandrochen.nl is afgeleverd.
1.8.11 alessandrochen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die alessandrochen.nl aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal alessandrochen.nl haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.9 Overdracht
1.9.1 De tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alessandrochen.nl.
1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde
omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van
alessandrochen.nl liggen en bedrijfsrisico’s van alessandrochen.nl, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van alessandrochen.nl, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan alessandrochen.nl de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 alessandrochen.nl behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die alessandrochen.nl voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.
1.11 Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de
overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel,
hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige
bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de
overeenkomst onverkort van kracht blijven waarna Partijen met elkaar in
onderling overleg een vervangende regeling voor de niet langer geldende
bepalingen (of een deel van een bepaling) zullen treffen, in dier voege dat
partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het
resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.
1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.12.1 Op alle door alessandrochen.nl met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met
wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de
arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de
SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht.
1.12.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende
hun bestaande rechten veilig te stellen.
2. alessandrochen.nl PRODUCTEN
2.1 Search Engine Optimization
2.1.1 Search Engine Optimization bestaat uit de levering van programmatuur en/of andere alessandrochen.nl Producten ten behoeve van de optimalisatie van de
verbetering van de vindbaarheid van internetsite(s) van Opdrachtgever.
2.1.2 Voor de levering van Search Engine Optimization kan alessandrochen.nl afhankelijk zijn van publiekelijk aangeboden diensten zoals het internet en/of publiekelijk raadpleegbare zoekmachines. alessandrochen.nl kan geen invloed uitoefenen op deze publiekelijk aangeboden diensten van derden en kan derhalve niet instaan voor de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van een dergelijke publieke voorziening.
2.1.3 Indien alessandrochen.nl vanwege wijzigingen in de bereikbaarheid van het internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines van mening is dat zij de wijze van levering van Search Engine Optimization moet aanpassen zal alessandrochen.nl dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na Opdrachtgever geïnformeerd te hebben. alessandrochen.nl is gerechtigd om wijzigingen in de wijze van levering van Search Engine Optimization zonder overleg door te voeren indien, naar de mening van alessandrochen.nl, de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuïteit van de levering van Producten.
2.1.4 alessandrochen.nl levert Search Engine Optimization onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever maar is gerechtigd de levering van Producten te staken en gestaakt te houden in het geval de door alessandrochen.nl op verzoek en/of ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Producten resulteren in:
a) inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom; of
b) de verspreiding van (kinder)pornografisch materiaal of informatie
strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld.
Het staken van de levering van Producten door alessandrochen.nl op grond van het in dit artikel bepaalde geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van reeds aan alessandrochen.nl betaalde bedragen en/of door Opdrachtgever geleden schade. alessandrochen.nl behoudt het recht op betaling van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
2.2 Gebruiksrecht Programmatuur
2.2.1 alessandrochen.nl verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van een door alessandrochen.nl en Opdrachtgever aangegane overeenkomt.
2.2.2 Het gebruiksrecht op alessandrochen.nl Producten is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten ten behoeve van Search Engine Optimization).
2.2.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode voor zover beschikbaar gemaakt door alessandrochen.nl. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt.
2.2.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf
en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen.
2.2.5 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft
plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen
zijn voldaan.
2.2.6 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 3.1. Voor
zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene
Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
2.3 Adviezen
2.3.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een
adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot trefwoordenadvies
(artikel 2.5) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.3.2 alessandrochen.nl is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de
werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een
project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.3.3 alessandrochen.nl zal adviezen geven op basis van door alessandrochen.nl aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.
2.4 Support
2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (email) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de
Producten.
2.4.2 alessandrochen.nl zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. alessandrochen.nl is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten.
2.5 Trefwoordenadvies
2.5.1 Trefwoordenadvies bestaat uit alessandrochen.nl Producten bestemd voor het genereren van overzichten van voor Opdrachtgever relevante trefwoorden.
2.5.2 De resultaten van trefwoordenadvies worden door alessandrochen.nl slechts
gecontroleerd op statistische relevantie. alessandrochen.nl is niet verantwoordelijk voor enig (juridisch) aspect van trefwoordenadvies. Opdrachtgever past de
resultaten van trefwoordenadvies toe op eigen verantwoordelijkheid.
3. DERDEN PRODUCTEN
3.1 Derden Producten
3.1.1 alessandrochen.nl is gerechtigd Derden Producten te verstekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst. alessandrochen.nl is niet verantwoordelijk voor
Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.1.2 Indien alessandrochen.nl Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
3.1.3 alessandrochen.nl levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
3.1.4 alessandrochen.nl levert geen diensten met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Algemene Voorwaarden Derden
3.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij alessandrochen.nl, uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals alessandrochen.nl deze heeft ontvangen.
3.2.2 De Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de
Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl en de Algemene Voorwaarden Derden, kan alessandrochen.nl de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.
4. AFLEVERING
4.1 (Leverings)termijn
4.1.1 Alle door alessandrochen.nl eventueel genoemde en voor haar geldende
(leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan alessandrochen.nl bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen
waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen
alessandrochen.nl naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is Algemene Voorwaarden alessandrochen.nl af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen alessandrochen.nl en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
4.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door
alessandrochen.nl behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van alessandrochen.nl. alessandrochen.nl aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.
4.2 Voorbehoud
4.2.1 alessandrochen.nl verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door alessandrochen.nl opgestelde overeenkomst is ontvangen door alessandrochen.nl en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien alessandrochen.nl met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt alessandrochen.nl zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle
verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
4.3 Aflevering
4.3.1 alessandrochen.nl zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door alessandrochen.nl schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.
4.3.2 Aflevering van Producten geschiedt door middel van kennisgeving van
ingebruikstelling van de Producten aan Opdrachtgever door alessandrochen.nl.
4.3.3 Levering, door of middels alessandrochen.nl, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
4.4 Garantie
4.4.1 alessandrochen.nl streeft ernaar om door toepassing van alessandrochen.nl Producten een optimaal resultaat voor Opdrachtgever te behalen. Voor het behalen van het besproken resultaat is alessandrochen.nl afhankelijk van omstandigheden buiten haar controle zodat alessandrochen.nl nadrukkelijk GEEN resultaat aan Opdrachtgever kan garanderen.
4.4.2 Opdrachtgever wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat gebruik van
alessandrochen.nl Producten voor eigen risico van Opdrachtgever geschiedt en dat
alessandrochen.nl niet aansprakelijk is voor enig gevolg, zoals maar niet beperkt tot het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van Opdrachtgever op enige internet zoekmachine, voortvloeiend uit het gebruik van alessandrochen.nl
Producten door Opdrachtgever.
4.4.3 Geen enkel beroep door Opdrachtgever op een garantie strekt tot de
opschorting van enige verplichting van Opdrachtgever aan alessandrochen.nl inclusief, maar niet beperkt tot, de verplichting tot het tijdig betalen van alle
openstaande bedragen en strekt tevens niet tot het aan de Opdrachtgever
verstrekken van een recht op compensatie of schuldvergelijking.
5. PRIJZEN/BETALINGEN
5.1 Prijzen en Betalingen
5.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die
door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen
inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in
rekening worden gebracht.
5.1.2 alessandrochen.nl zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen per
overeengekomen periode, en indien geen periode overeengekomen is
jaarlijks, deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen.
Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of
verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
5.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting
is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan alessandrochen.nl verschuldigd de
kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al
datgene wat Opdrachtgever aan alessandrochen.nl verschuldigd is. Buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum
van € 250,- (tweehonderdvijftig). In ieder geval zal over het door
Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever
in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de
wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
5.1.4 alessandrochen.nl heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling van alle door Opdrachtgever aan alessandrochen.nl verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, onverminderd de
gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
alessandrochen.nl is niet aansprakelijk voor enige, al dan niet voorzienbare, gevolg van
opschorting.
5.1.5 Tenzij partijen schriftelijk nadrukkelijk anders overeenkomen en behoudens
een afwijkend, dwingende, wetsbepaling is Opdrachtgever nimmer
gerechtigd tot restitutie van door Opdrachtgever aan alessandrochen.nl gedane
betalingen.
5.1.6 Bovenstaande bepalingen laten overige alessandrochen.nl toekomende rechten op
grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.
5.2 Prijswijzigingen
5.2.1 De tussen alessandrochen.nl en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en
reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde
valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
alessandrochen.nl is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten
en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te
passen.
5.2.2 alessandrochen.nl zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een
prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal
zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS
gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande
jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer
dan 5% overschrijdt.
6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1 Rechten van alessandrochen.nl en Opdrachtgever
6.1.1 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door
alessandrochen.nl uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product,
alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële
eigendomsrechten en andere rechten bij alessandrochen.nl berusten.
6.1.2 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele
eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de
registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige
rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel
vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan
alessandrochen.nl zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
6.1.3 Indien alessandrochen.nl, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de
verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele
eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu
ongewijzigd bij alessandrochen.nl berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien
voornoemde rechten niet bij alessandrochen.nl dan wel een derde rechthebbende
berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de overdracht van
voornoemde rechten aan alessandrochen.nl dan wel de derde rechthebbende.
6.2 Vrijwaring
6.2.1 Opdrachtgever zal alessandrochen.nl vrijwaren tegen elke actie voor zover deze
gegrond is op de stelling dat de toepassing, of gebruik, van door vanwege
Opdrachtgever verstrekte informatie resulteert in een inbreuk op enig in
Nederland geldend recht van intellectuele eigendom